Hypnoosivalmennus

Hypnoosi on tietoisuuden tila, joka poikkeaa normaalista päivätietoisuuden tilasta. Hypnoositila on keskittynyt mielentila, jolle on tyypillistä kokemus olla unen ja valveen rajalla. Tässä olotilassa mieli on avoin uuden oppimiseen ja eri asioiden uudelleen määrittymiseen.

Hypnoositila on ihmiselle ominainen. Tämä tila on mielen rentoutumista, joka kokijan ominaisuuksista johtuen vaihtelee eri asteisena kevyen pinnallisesta syvään. Hypnoositila voidaan aikaansaada käyttäen erilaisia menetelmiä, induktioita. Hypnotisointi on tähän tilaan opastamista, jolloin kohdehenkilö omaehtoisesti hypnotisoituu. Hypnoosi on vuorovaikutussuhde, jonka perustana on luottamus, suopeus, kunnioitus ja halukkuus yhteistyöhön yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hypnoosi on mielihyvää tuottavaa ja stressiä laukaisevaa. Hypnoosissa ei välttämättä pyritä syviin tiloihin vaan hyvään suggestioalttiuteen ja aktiiviseen työskentelyyn asiakkaan tavoitteen mukaisesti.

Hypnoosin käytön kohdealueita:

Oppiminen:

Taito käyttää rentoutumista, hypnoosia, mielikuvaharjoittelua ja suggestioita auttaa löytämään oppimiselle otollisen tilan ja asenteen. Mentaalivalmentajan vastaanotolla nämä ‘työkalut’ oppii muutaman käyntikerran aikana.

Luovuus:

Mentaalivalmennuksen elementeillä mieli ikään kuin ‘avautuu’ ja tämän vuoksi moni kokee luovuutensa aktivoituvan hypnoosityöskentelyn ansiosta.

Rentoutuminen:

Mentaalivalmennuksen yksi tavoite on ohjata asiakas löytämään itselleen sopiva rentoutumistapa. Säännöllinen rentoutuminen on tapa hoitaa terveyttään ja jaksamistaan.

Ryhmä- ja työyhteisökoulutukset:

Mentaalivalmennuksen lähestymistapaa voi mainiosti soveltaa erilaisissa organisaatiokoulutuksissa ja työnohjauksissa. Henkisesti hyvin voiva työyhteistö on terveempi fyysisestikin ja siten valmennuksen tulokset näkyvät suoraan yrityksen tuloksessa.

Elämäntapamuutokset:

Esimerkiksi tupakan polton lopetaminen onnistuu keskimäärin kolmella hypnoosikerralla ilman vieroitusoireita tai tarvetta nikotiinikorvaushoidolle.

Painon pudottaminen on yksi suosittuja hypnoosivalmennuksen kohteita. Valmennuksen avulla pääsee irti haitallisista toimintamalleista ja saa tukea henkiseen vahvuuteen.

Urheluvalmennus:

Mentaalivalmennus on yksi parhaimpia tapoja saavuttaa tavoitteensa ja päästä irti suoritusta haittaavista ajatusmalleista.

Miksi toimii:

Yksi suggestovalmennuksen taustaolettamuksista on, että rentoutumisen ja hypnoosin aikana luodut suggestiot ja mielikuvat toimivat alitajuisesti ja oppiminen tehostuu. Tähän perustuvat hypnoosivalmennuksen  hyvät tulokset.

Hypnoosityöskentelyn asiakastapaaminen

Asiakastapaaminen kestää noin 1 – 2 1/2 tuntia, josta itse hypnoosityöskentelyä on usein n. 20 – 40 minuuttia. Tapaamisen aluksi keskustellaan asiakkaan tilanteesta, hänen tavoitteistaan ja valmennusprosessin kulusta, sekä laaditaan hypnoosityöskentelyssä käytettävät suggestiot eli ehdotelauseet yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakastapaamisen yksi tärkeimmistä työkaluista on hypnoosin ja suggestioiden käyttö. Hypnoosiohjaaja opastaa ja ohjaa erilaisin vaivutusmenetelmin asiakasta tuottamaan turvallisen ja itsellensä sopivan hypnoositilan. Asiakkaan saavutettua tuon tarkoitukseen soveltuvan työskentelytilan, hänelle annetaan yhdessä sovittuja suggestioita, jotka tukevat hänen tavoitteitaan. Erilaisia mielletyöskentelyn muotoja, kuten valvetyöskentelyä, voidaan myös käyttää. Hypnoosityöskentelyn aikana asiakkaalle syntyy oivalluksia ja hänen on mahdollista saada vastauksia kysymyksiinsä, joihin loogisen tason ajattelun avulla ei voida päästä. Näistä on tärkeää keskustella ja tämän vuoksi useimmat terapeutit varaavat riittävästi aikaa keskustelulle myös tapaamisen loppupuolelle. Hypnoosityöskentelyn jälkeen asiakkaalle saatetaan tilanteesta riippuen antaa erilaisia koti- tai jälkitehtäviä, jotka tukevat hänen omaa henkilökohtaista prosessiaan ja tavoitteidensa saavuttamista sekä kiinnittävät ja konkretisoivat saatuja vastauksia ja oivalluksia hänen omaan elämäänsä ja arkeensa hyvällä tavalla.

Hypnoosissa ihminen on tietoinen ympäristön tapahtumista ja esimerkiksi keskustelu valmentajan kanssa tarvittaessa tapahtuu täysin normaalisti. Hypnoosityöskentely sopii, paitsi osaksi muuta valmennusta ja hoitoja, myös työskentelytavaksi erityisesti rajattujen asioiden työstämiseen. Yhden asian tiimoilla tapaamisten määrä on tavallisesti 2-5 kerran välillä. Joskus yhdestäkin kerrasta voi olla suuri apu ja toisaalta työskentelyä voidaan jatkaa pidempänäkin prosessina. Ei siis ole mitään estettä käyttää hypnoosityöskentelyä jatkuvasti, jos se asiakkaalle ja hänen henkilökohtaiselle työskentelytavalleen sopii.

Varaa aika Hypnoosivalmennukseen täältä.

Hoitojen hinnastot löydät täältä.